Study: Sidney Toler (ST009)

Variety, February 19, 1947
Return to

Study